do kasy suma: 0,00 zł

+48 698 487 022 | +48 795 537 846

Darmowa dostawa od 650 zł brutto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Pakowanko.com

Określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu, zawiera najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie i prawach konsumenta.

Sklep internetowy pakowanko. com, dostępny pod adresem internetowym www.pakowanko.com, prowadzony jest przez Pakowanko Wojciech Galeja, ul. Świerkowa 5, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6412419450, Regon 365260037.

§1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznały zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.pakowanko.com.
 4. Sklep Internetowy pakowanko.com - serwis internetowy dostępny pod adresem www.pakowanko.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa kupna-sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Pakowanko Wojciech Galeja a Klientem, zawierana za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 8. Zamówienie - wyrażenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.pakowanko.com.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pakowanko.com prowadzony jest przez Pakowanko Wojciech Galeja, ul. Świerkowa 5, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6412419450, Regon 365260037.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności
  (a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w sklepie internetowym
  b) warunki elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie Internetowym
  c) warunki składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego
  d) zasady zawierania Umów Sprzedaży i Umów Kupna z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zakup Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym.
 2. Informacje zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w tym informacje o prezentowanych Produktach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Każdy Klient dokonujący rejestracji i/lub składający zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z transakcją oraz powiadomień o zmianach niniejszego Regulaminu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiadające stopniowi zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§4 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do dokonywania jakichkolwiek czynności Kupującego w Sklepie niezbędne jest posiadanie prawidłowo działającego połączenia z siecią Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej, w tym na urządzeniach mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta pod wybranym adresem e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pakowanko.com, dokonać wyboru i podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep Internetowy umożliwia dokonywanie zakupów Towarów i Usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia - do momentu kliknięcia przycisku "Do kasy" - Kupujący ma możliwość zmiany wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na ekranie komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. W celu finalizacji zamówienia Klient proszony jest o podanie wszystkich niezbędnych danych wymaganych do realizacji zamówienia, tj.
  a) imię i nazwisko/nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) adres e-mail
  d) numer telefonu kontaktowego
  e) numeru NIP - w przypadku żądania wystawienia faktury VAT.
 7. Po podaniu przez Kupującego wszystkich wymaganych danych w Sklepie Internetowym wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące
  (a) przedmiotu Zamówienia
  b) ceny jednostkowej i ceny łącznej zamówionych towarów lub usług, w tym kosztów dostawy i ewentualnych kosztów dodatkowych
  c) wybranej metody płatności
  d) wybrany sposób dostawy.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku "Do kasy".
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Pakowanko Wojciech Galeja Umowy kupna-sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie Zamówienia", która zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5 DOSTAWA

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek, nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do kwoty zamawianego towaru i ponoszone są przez Klienta. Ostateczną ceną wiążącą Właściciela i Klienta jest cena towaru wskazana w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  Rodzaje dostaw i ceny:
  a) UPS: 15 zł netto / czas dostawy 1-2 dni robocze
  b) DPD: 15 zł netto / czas dostawy 1-2 dni robocze
 2. Informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia (w tym kosztów przesyłki, które zostały szczegółowo opisane w zakładce "Wysyłka i zwroty") dostępna jest w Podsumowaniu zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Dostawa Towarów jest realizowana zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do krajów europejskich oraz niektórych krajów położonych na innych kontynentach, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
 5. Dla zamówień dostarczanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czas dostawy wynosi dwa dni robocze, liczone od dnia dokonania płatności za Zamówienie przez Klienta. Dla zamówień dostarczanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej czas dostawy wskazany jest w informacji o formie dostawy i kraju przeznaczenia.
 6. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje wydruk potwierdzenia Zamówienia oraz specyfikację, a także dowód sprzedaży. Na życzenie Kupującego może zostać wystawiona faktura VAT.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub kartą płatniczą, termin realizacji Zamówienia liczony jest od momentu wpływu środków na rachunek bankowy lub bieżący Sprzedawcy.

§6 CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT2. Klient ma możliwość zapłaty ceny
  (a) przelewem na rachunek bankowy o numerze 71 1160 2202 0000 0004 9434 2760;
  b) poprzez płatność za pośrednictwem PayU, PayPal;
  c) Dostępne są następujące metody płatności: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta przy użyciu karty płatniczej, sprzedawca dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta.

AutoPay S.A. jest dostawcą usług płatności online za szybkie przelewy.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@pakowanko.com w terminie 14 dni lub wysyłając je na adres Pakowanko Wojciech Galeja podany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Pakowanko Wojciech Galeja, ul. Świerkowa 5, 41-706 Ruda Śląska
 3. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, uniemożliwiający uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wybranym przez Kupującego sposobem dostarczenia innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia zwrotu rzeczy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony postanowią inaczej.

§8 POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Jeżeli zakupiony towar nie odpowiada warunkom umowy lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie
  (a) zasad przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), w przypadku niezgodności towaru z warunkami umowy
  b) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić Sklep drogą elektroniczną na adres zamowienia@pakowanko.com, a następnie postępować zgodnie z otrzymaną informacją.
 3. Składając reklamację zgodnie z art. 1 lit. a Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie zdoła uczynić zadość tym żądaniom, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny składając reklamację zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 1 pkt. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep, chyba że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (art. 1 lit. a) jedynie w przypadkach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
 6. Sklep odpowiada za wady towaru na podstawie rękojmi (art. 1 lit. b), w przypadkach i na warunkach przewidzianych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletem reklamowanego towaru.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji, jeżeli Kupujący dokonał jakichkolwiek zmian w towarze.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w następujących przypadkach: z wyłącznej winy użytkownika, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej konserwacji oraz użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją.
 10. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru, w przypadku uznania reklamacji, zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie, Klient musi podać wszystkie dane wymagane treścią formularza, a także zaznaczyć odpowiednie pole (checkbox) dotyczące zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela, a także pole (checkbox) dotyczące potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy lub innych działań marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią powyższej ustawy.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Pakowanko Wojciech Galeja, ul. Świerkowa 5, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6412419450, Regon 365260037.
 5. Gromadzone są wyłącznie dane osobowe dobrowolnie podane przez Klienta. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru, wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż towaru, przechowywania danych osobowych w systemie informatyczno-księgowym w celu zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych za pośrednictwem Sklepu.
 6. Dane podane przy składaniu zamówienia są również przetwarzane przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail podane jako adres dostawy są przekazywane firmom przewozowym w postaci etykiety transportowej/listu przewozowego, który jest jednocześnie zleceniem dostawy towaru. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki dane przekazywane są do
  a) GLS-Polska
  b) DPD Polska Sp. z o.o.
 7. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
  (a) PayU S.A.
  b) PayPal Polska Sp. z o.o.
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do niezbędnego minimum. Ponadto podane przez Użytkownika informacje mogą zostać przekazane właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych.
 9. Kupujący ma prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie za pośrednictwem biura obsługi Sklepu.
 10. Za dodatkową zgodą Kupującego, zebrane dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach reklamowych i marketingowych, w tym w szczególności do przedstawiania Kupującemu oferty handlowej Sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 11. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera - informacji handlowej. Subskrypcja newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu na etapie rejestracji (wymagany jest jedynie adres e-mail). Z subskrypcji newslettera można w każdej chwili zrezygnować korzystając z linku zamieszczonego w newsletterze lub powiadamiając o tym Sklep drogą elektroniczną na adres info@pakowanko.com. Po anulowaniu subskrypcji dane adresu e-mail zostaną niezwłocznie usunięte z bazy subskrypcji.
 12. Sklep wykorzystuje m.in. tzw. pliki cookies, które przyczyniają się do wygody, funkcjonalności i łatwości korzystania z naszego Sklepu. Narzędzia te ułatwiają również klientom szybsze poruszanie się po stronie internetowej Sklepu. Ponadto pliki cookies pozwalają nam mierzyć częstotliwość odwiedzin strony oraz najpopularniejsze produkty. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Należy pamiętać, że niektóre z tych plików są przesyłane z serwera Sklepu do systemu komputerowego Kupującego. Użytkownik może w każdej chwili zablokować pliki cookie, jeśli przeglądarka posiada odpowiednią funkcję. Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania plików cookies korzystanie z niektórych funkcji Sklepu będzie znacznie ograniczone lub niemożliwe.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie podlegają ochronie prawnej, a ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 144, poz. 1204), a także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r, Nr 827, z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem www.pakowanko.com
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl